20-06-61 สร.นนทบุรี - ร่วมกับโรงพยาบางพระนังเกล้า บรรยายทางวิชาการ เรื่องโรคไต