21-06-61 สร.ลพบุรี - ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านบนผิวดินขนาดใหญ่-โพธิ์เก้าต้น