19-07-61 สร.ปทุมธานี - โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี เพื่อสันติภาพ

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมฟังบรรยายโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี เพื่อสันติภาพ  และสถาปนาสมาชิกใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน