19-07-61 สร.กรุงเทพตะวันออก - Happy Love & Safe Sex