18-07-61 สร.ตากสินธนบุรี - บรรยายเรื่อง เมื่อหัวใจมีสัจจะเป็นทุนหลัก