24-07-61 สร.บางเขน - จะรับมืออย่างไร เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเงินสกุลดิจิตอล