25-07-61 สร.วังทองหลาง - บรรยายเรื่อง ทำอย่างไรไม่ให้แก่