19-07-61 สร.กรุงเทพตะวันออก - สนับสนุนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด