23-07-61 สร.บางแคธนบุรี 50 - บรรยายเรื่อง การสร้างวิถีคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ