26-07-61 สร.เจริญนคร - เข้าร่วมจัดกิจกรรมเจาะนิ้วล๊อคให้ผู้ป่วย ฟรี