07-09-61 สร.พระนคร - บรรยายเรื่อง ต่างวัยก็-ใช่-ได้ และ Small Budger, Big Idea