14-08-61 สร.บางแคธนบุรี 50 - บรรยายเรื่อง บางแคคนพูดจริงทำจริง