23-08-61 สร.กรุงเทพ นวมินทร์ - บรรยายเรื่อง ครอบครัวสุขภาพดี