15-08-61 สร.ตากสินธนบุรี - บรรยายเรื่อง แนวโน้มอาคารชุด ปี 2019