11-08-61 สร.ชุมแสง - โครงการถนนสวยด้วยมิตรไมตรี

โครงการ"ถนนสวยด้วยมิตรไมตรี " สโมสรโรตารีชุมแสง น้องใหม่ค่ะ