12-08-61 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ ณ ชุมชนบ้านไร่

มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ ณชุมชนบ้านไร่ 

มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือ แก่นร.โรงเรียนบ้านไร่

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนร.โรงเรียนบ้านไร่ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี