23-08-61 สร.จตุจักร - ร่วมส่งมอบ GG# 1866986 เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

ขอเชิญ มวลมิตรโรแทเรียน ร่วมส่งมอบ GG# 1866986 (เป็นโครงการแรก ในรอบ 25ปี ที่ก่อตั้ง สร. จตุจักร)

เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน, เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ณ รพ. เจ้าพระยาอภัยบูเบศร

ปราจีนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00น.

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

IPP นงลักษณ์ กรีเจริญ 

081 257 8899

สร.จตุจักร