17-08-61 สร.บางกรวยฯ - ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม วิถีชุมชน คนปลายบาง

17 ส.ค.61

ผชภ.นยก.ประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ ในฐานะ ประธานโครงการบริการ ของ สร.บางกรวย นนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำธรรมนูญตำบล ในโครงการขับเคลื่นนโยบายสาธารณะแบบมีส่สนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ของ ชุมชนปลายบาง เพื่อรองรับ การท่องเที่ยว โดยชุมชน มีชุมชน ส่วนราชการ และ ภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ที่ วัดโคนนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี. 

"ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม วิถีชุมชน คนปลายบาง " ซึ่งสนับสนุนโดย. สร.บางกรวย ฯ เปิดบริการแล้วครับ.

สนใจท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุน ชุมชนคนปลายบาง ซึ่ง เป็นหนึ่งในบริการชุมชน ของ สร.บางกรวย ฯ โทร. 081 4868996 ครับ.