18-08-61 สร.บางรัก - ความอบอุ่นและปลอดภัย สำหรับ นร.YE ของ สร.บางรัก