30-08-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพหูให้กับโรงเรียนวัดชนะสงคราม