04-09-61 สร.สุขุมวิท - โครงการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง GG1867509