16-09-61 สร.สาทร - ร่วมจัดอบรมการกู้ชีพ CPR และการใช้เครื่อง AED