24-09-61 สร.รังสิต - จัดกิจกรรมวัดสายตาและบริจาคแว่นตา ให้กับนักเรียน