30-09-61 สร.วัฒนาฯ - จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ บริการชุมชน จังหวัดลพบุรี