08-10-61 สร.กรุงเทพสยามมินทร์ - 100 เรื่อง ของในหลวง ร.9 ที่คนไทยอาจไม่เคยรู้