10-10-61 สร.กรุงเทพสุวรรณภูมิ - ขอวีซ่าเยอรมันอย่างไร จึงจะ (ไม่) ผ่าน