19-10-61 สร.เจริญนคร - บรรยายพิเศษเรื่อง อ่านเพื่อชีวิต