24-10-61 สร.ธนบุรี - ประชุมใหญ่ประจำปี มุมมองอนาคต โรตารีธนบุรี