22,24 ต.ค. 61 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - อบรมอาชีพการแต่งหน้าเบื้องต้น