15-11-61 สร.บางรัก - บรรยายพิเศษ เรื่องตามรอยพระราชา