09-11-61 สร.เจริญนคร - บรรยายพิเศษ พลังจิตใต้สำนึก และการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก