09-11-61 สร.กรุงเทพกล้วยน้ำไท - ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมงาน Rotary Family Night