18-01-62 สร.สระปทุม - อนุรักษ์ขนมไทย...มรดกโลก

สโมสรโรตารีสระปทุม จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพ "อนุรักษ์ขนมไทย...มรดกโลก" สนับสนุนโดย โรงเส้นหมี่ชอเฮง 

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที 18 มกราคม 2562 ลงชื่ออบรมทำขนมไทย  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

คลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvv1RDWifMiZwp9IZaWHgAUSUwLJDjAHKhzso5lOqXy0bJzQ/viewform