04-12-61 สร.บางเขน - ติดต่าง ติดใหญ่ สไตล์หมอหนึ่ง