06-12-61 สร.กรุงเทพ : ELECTRIFYING - Electric Mobility