22-12-61 ผู้ว่าการภาคพบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2