ลูกหลานคุณสามารถฝึกความเป็นผู้นำ พร้อมสร้างความแตกต่างในชุมชนในพื้นที่และชุมชนทั่วโลกได้ตั้งแต่ตอนนี้

 

สโมสรเออลีแอคท์เป็นสโมสรบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุตั้งแต่ 5 ถึง 13 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภารกิจและการดำเนินงานของ สโมสรเออลีแอคท์ถอดรูปแบบใกล้เคียงกับอุดมคติของโรตารี และมอบรากฐานและวางพื้นฐานไปสู่สโมสรอินเทอแรคท์ในอนาคต

สโมสรเออลีแอคท์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความตระหนักและความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับชุมชนและโลกของพวกเขา ในวัยเด็ก นักเรียนทุกคนสามารถได้รับการบ่มเพาะให้รู้จักเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจของพวกเขาเปิดกว้างที่จะรับรู้ถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของแต่ละคน ซึ่งสร้างให้รู้จักเคารพผู้อื่น

สโมสรเออลีแอคท์ยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ ซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น และทั่วโลก

 

สโมสรเออลีแอคท์สอนให้เด็กๆเรียนรู้:

- ความห่วงใย     - ความอดทน            - ความเคารพ          -การแบ่งปัน
ความเอาใจใส่    - ความเห็นอกเห็นใจ     - ความรับผิดชอบ     - มิตรภาพ     
- ความเป็นผู้นำ    - การเป็นพลเมืองดี