โครงการ โรตารีปลุกหัวใจคืนชีวิต #3 รับประกาศเกียรติคุณ

วันนี้ท่านผอ.สุรเดช สำนักงานเขตพระนคร ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณ ลงนามโดย ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบให้ แด่...โครงการ โรตารีปลุกหัวใจคืนชีวิต #3 Emergency Life Saving Project #3 GG  2094943

ในนามของสโมสรโรตารีพระนคร ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการภาคผ่านพ้นทนงศักดิ์ พงษ์ศรี  ท่านผู้ว่าการภาคสมศรี เมฆธน นยก.ดร.เจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และขอบพระคุณท่านนายกผ่านพ้นสุพรรณ วิบูลย์มา ขอขอบคุณท่านนยล.ดร.วุฒิ เอราวัณ และคณะกรรมการทำงานของโครงการ พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีพระนครทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทำให้องค์กรภาครัฐ ได้เห็นถึงเจตนาและความตั้งใจดี ในการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับชุมชนเขตพระนคร โดยไม่หวังผลตอบแทน และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติให้กับสโมสรโรตารีพระนครในครั้งนี้ครับ

ด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพแห่งโรตารี
นย.สุรพล นิยมมาลัย
ปี 2563-2564